วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน แบบฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยเชือก หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3, 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง