วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน มค.94 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์มินิบัส หมายเลขทะเบียน 40-0161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3406 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 39 รายการ เช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ สายไฟเทปพันสายไฟ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง