วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง