วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 73 คน อัตราคนละ 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจีัดซื้อครุภัฑณ์อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก จำนวน 52 คน อัตราคนล่ะ 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ลวดเสียบกระดาษ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อ โต๊ และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง