วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.120-02 สายบ้านคุยเชือก-ชนเขต อบต.โพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร ม. 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดและที่จอดรถสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวน 73 คน อัตราคนละ 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง