องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01