องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ สมาชิกสภา อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 ว่าด้วยเรื่องเสนอพิจารณา 1.ญัตติร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2.ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01