องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษา รองนายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต. ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ส อบต. ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์เร่ร่อนซึ่งเป็นพาหะนำโรค 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ 3.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.หนองบัว 5. เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.หนองบัว

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-22