วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมแอร์รถมินิบัส ทะเบียน 40-0161 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ120-04 สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 - ซนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถมินิบัส ทะเบียน 40-0161 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง