องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 31 พ.ค. 2562 ]285
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 พ.ค. 2562 ]268
3 การจดทะเบียนพานิชย์ตั้งใหม่ [ 31 พ.ค. 2562 ]324
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 พ.ค. 2562 ]312
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 พ.ค. 2562 ]264
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 พ.ค. 2562 ]271
7 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]263
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 31 พ.ค. 2562 ]266
9 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]267
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 พ.ค. 2562 ]276
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]266
12 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 31 พ.ค. 2562 ]264
13 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 31 พ.ค. 2562 ]273
14 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]280
15 การแจ้งถมดิน [ 28 พ.ค. 2562 ]274
16 การแจ้งขุดดิน [ 28 พ.ค. 2562 ]277
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 พ.ค. 2562 ]268
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 พ.ค. 2562 ]272
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล [ 28 พ.ค. 2562 ]268