เเผนการจัดหาที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................
เเผนการจัดหาพัสดุพัสดุรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................