องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]62
122 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 28 ก.ย. 2563 ]64
123 การกำหนดเวลาปฏิบัตัราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเพิ่มงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้า [ 30 ก.ค. 2563 ]124
124 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]211
125 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]205
126 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-61 [ 12 พ.ค. 2563 ]184
127 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-62 [ 12 พ.ค. 2563 ]189
128 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-63 [ 12 พ.ค. 2563 ]193
129 ว5129 ประกาศโครงสร้าง อบต. ฉบับที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]193
130 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]126
131 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]126
132 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]126
133 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2562 ]132
134 คำสั่งมอบอำนาจให้ รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]122
135 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]124
136 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 16 ต.ค. 2562 ]133
137 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 16 ต.ค. 2562 ]129
138 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ต.ค. 2562 ]125
139 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ต.ค. 2562 ]127
140 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 16 ต.ค. 2562 ]123
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8