องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
เกณฑ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอปท.
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการชีพสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 [ 22 ม.ค. 2562 ]433
2 แนวทางจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 22 ม.ค. 2562 ]357
3 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 21 ม.ค. 2562 ]311
4 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 21 ม.ค. 2562 ]308
5 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักฐานการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [ 21 ม.ค. 2562 ]369
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2561 ]295
7 หนังสือ.ด่วนที่สุด ที่ 0809.4/ ว.1746 [ 31 ส.ค. 2560 ]286