องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองคลัง

   
 
   นางอุรุอาริยา   ยศพล
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
   
นางสาวพริมา  ชูพันธ์
 นางอังคณา   สีเทา
  นางเสาวลักษณ์   เหล่าวงศ์ษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
 

นางสาวสุรินทร  ศิริวิ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ