องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองคลัง

   
 
   นางอุรุอาริยา   ยศพล
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นางสาวพริมา  ชูพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
นางสาวสุกาญจน์ หงษ์อ่อน นางสาว ธัญวรัตม์  ลาบุญ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
 
นางสาวสุรินทร  ศิริวิ

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ