องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ เดือนธันวาคม ...
      

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ เดือนธันวาคม **06/ธ.ค/62 ***กองสวัสดิการสังคม

  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
      

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...

  ประชุมการติดตามประเมินผลเเผนท้องถิ่น (2561-2564)ปร...
      

ประชุมการติดตามประเมินผลเเผนท้องถิ่น (2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2562 **สำนักปลัด**

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560