องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  โครงการหน้าบ้านน่ามอง **ทำความสะอาดในสำนักงาน อบต....
      

โครงการหน้าบ้านน่ามอง **ทำความสะอาดในสำนักงาน อบต.หนองบัว **18/ก.ย/63

  เทคอนกรีตถนนสายบ้านหนองผือ-บ้านดอนโพธิ์ **กองช่าง
      

เทคอนกรีตถนนสายบ้านหนองผือ-บ้านดอนโพธิ์ **กองช่าง

  ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนตามโครงก...
      

ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข *ม.2/บ้านกอก(15/ก.ย/6...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560