องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว ลงพื้นที...
      

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของกอง...

  โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ...
      

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื...
      

กิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ** ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560