องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  การประชุมเเผนเตรียมความพร้อมทบทวนเเผนพัฒนาท้องถิ่น...
      
  จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตร...
      

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ **พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ดอนตาปู่ ณ. บ้า...

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ทำการจัดเก็บค่าขยะ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ทำการจัดเก็บค่าขยะเเละภาษีป้ายระหว่าง วันที่ 8-22 มีนาคม 2564 เริ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560