องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  ประชุมเเผนปฎิบัติกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว...
      

ประชุมเเผนปฎิบัติกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 **27/มี.ค/63

  ประชุมวาตภัย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย *สำนักป...
      

ประชุมวาตภัย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย *สำนักปลัด 27/มี.ค/63

  กีฬาวันท้องถิ่นไทย 16-18 มีนาคม 2563
       กีฬาวันท้องถิ่นไทย 16-18 มีนาคม 2563
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560