องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  กองช่างทำการออกซ่อมไฟฟ้าสว่าง *หมู่ที่ 1,10 บ้านหน...
      

กองช่างทำการออกซ่อมไฟฟ้าสว่าง *หมู่ที่ 1,10 บ้านหนองผือ **24/พ.ย/63

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว รับการประเมินตามมาต...
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว รับการประเมินตามมาตรการตรวจป้องกันโรค Respiratory syncytial virus ...

  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 13/พ.ย/63
      

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 13/พ.ย/63

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560