องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 3 ชม. · โครงการห...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 3 ชม. · โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านโนนหิน...

  โครงการฝึกซ้อมเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ประจำปี...
      

โครงการฝึกซ้อมเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 19/ส.ค/63

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว **ร่างข้อบัญ...
      

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว **ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560