องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว **สมัยสามัญ....
      

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว **สมัยสามัญ.ที่1/ ครั้งที่ 1/2563 ***13/ก.พ/2563

  การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกั...
      

การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว *...

  วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563
      

วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560