องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  ตรวจวัดอุณภูมิก่อนขึ้น-ลงสำนักงาน เเละล้างมือด้วยเ...
      

ตรวจวัดอุณภูมิก่อนขึ้น-ลงสำนักงาน เเละล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอลล์..เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 **กองสาธ...

  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบปร...
      

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม.....

  ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่สำนักงา...
      

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่สำนักงาน **กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม (22/พ.ค/63)

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560