องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ทำเนียบบุคลากรปกครองตำบลหนองบัว

 
นายทรงพล  สุวรรณสม
กำนันตำบลหนองบัว
   
 
 นางวานิช  กลั่นสุวรรณ
นายปัญญา  ไชยสังหาร
 นางวิภารัตน์  สารธิ
 สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว  สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว แพทย์ประจำตำบลหนองบัว
     
 นายอุทัย  แสนจำไกล นายเจตน์ ศิริวิ
นายณรงค์ ศรีพลชุม
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1
นายศุภชัย ไชยทุม
นายสัมฤทธิ์  กันหาบาง นายโสภา  วงศ์ใหญ่
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2
     
 นายไพศาล  พลช่วย
นายสมบูรณ์   อัตตะลัง
นายสนธยา  โสมณาวัฒน์
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3
     
 นายธีระพงษ์  หว่างแสง
นายประยูล  ผือลองชัย
 นายบุญร่วม  หล้ามณี
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4
   
 นายสุรเดช  แสงต้น
นายอภิชัย  สีดาเกี้ยม
นางหลอดทอง เเสงต้น
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
 
 
 นายสงวน  สีจุลลา
นางสาวเย็นนภา  เเก้วสังหาร
นายถนอม  สีดาเกี้ยม
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6
     
นายจงรักษ์  หล่มศรี
นายไกรศรี  หลอดคำ
นายประดิษฐ์  สาผุยทำ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7
   
นายวิทยา  ทาพา
นายสุรพล  สารธิ
นายสาคร  สาวงษา
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8
 
 

 นายสุรเดช   สีหาบัตร
นายณัฐพล เกลาโพธิ์
 นางสาวจิตรานันท์  ชมภูวิเศษ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9

 
นายคำกอง  ศรีหนูเดช นางภัชราพร  เมืองพระฝาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10