องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ทำเนียบบุคลากรปกครองตำบลหนองบัว

 
นายทรงพล  สุวรรณสม
กำนันตำบลหนองบัว
   
 
 นางวานิช  กลั่นสุวรรณ
นายปัญญา  ไชยสังหาร
 นางวิภารัตน์  สารธิ
 สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว  สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว แพทย์ประจำตำบลหนองบัว
     
 นายอุทัย  แสนจำไกล นายเจตน์ ศิริวิ
นายณรงค์ ศรีพลชุม
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1
     
 นายนิติธรรม  ไชยทุม
นายโสภา วงศ์ใหญ่
นายสาคร ทองมา
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
     
 นายไพศาล  พลช่วย
นายสมบูรณ์   อัตตะลัง
นายสนธยา  โสมณาวัฒน์
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
     
 นายธีระพงษ์  หว่างแสง
นายประยูร  ผื่อลองชัย
 นายบุญร่วม  หล้ามณี
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
   
 นายสุรเดช  แสงต้น
นายอภิชัย  สีดาเกี้ยม
นางหลอดทอง เเสงต้น
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
     
 นายสงวน  สีจุลลา
นายจันทร์ทอน  โพธิ์สะราแสง
นายถนอม  สีดาเกี้ยม
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
     
นายจงรักษ์  หล่มศรี
นายไกรศรี  หลอดคำ
นายประดิษฐ์  สาผุยทำ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
     
นายวิทยา  ทาพา
นายทวี  โสภาประเทศ
นายอานนท์  สีละวงศ์
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
 

 นายสุรเดช   สีหาบัตร
นายณัฐพล เกลาโพธิ์
 นางสาวจิตรานันท์  ชมภูวิเศษ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 
นายคำกอง  ศรีหนูเดช นางภัชราพร  เมืองพระฝาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน