องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 8 ก.ค. 2564 ]8
2 โครงสร้างส่วนราชและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2564 ]4
3 กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 มี.ค. 2564 ]3
4 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ธ.ค. 2563 ]4
5 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 30 ธ.ค. 2563 ]5
6 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร [ 30 ธ.ค. 2563 ]5
7 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]24
8 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]14
9 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]19
10 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]7
11 ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางกรศึกษาและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2563 ]67
13 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]47
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]20
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]21
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]16
17 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาจำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่ออประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้ขเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
18 การกำหนดเวลาปฏิบัตัราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเพิ่มงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้า [ 30 ก.ค. 2563 ]3
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]74
20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]69
 
หน้า 1|2|3