องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สภา อบต.


นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.081-0616353

นายประจักษ์  สอนอำ
นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.084-0696384 โทร.094-5262223
นายมีชัย  สีลาง
นายสิน  ชาติพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.083-2822591 โทร.087-7227934

นางสถิต  แบ่งสันเที๊ยะ นางสาวขนิษฐา  โพธิ์สาสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.089-9375052 โทร.094-8363458
นางละออง  ทองนอก นายสมดี  แสนคำ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.095-0147737 โทร.095-1696054
นายสำรวย สีพาติ่ง นายสมพร  ศรีมูลมาตย์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.096-7431169
โทร.087-2335975