องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
 
   นางสาวจริญญา ครูพิพรม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 นางสาวสมปอง  โนนทิง  นางสายทอง   บุญแจ่ม
 
จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
     

นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นางสาวพัชริน อรัญถิตย์
นางสาวปพิชญา    ดวงจันแดง
  นางสาวชัชชษา   ลุนหล้า
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยจ้าพนักงานธุรการ
   
     นายชิษณุ    ด่านขุนทด นายสมนึก  แสงการ  นางบุญรอด   ศิริวิ
  พนักงานขับรถ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา แม่บ้าน

   
นายศุภรัตน์  เค้าเเคน นายธีระพงษ์   สีพาชัย นายวัชระ  พาโนมัย 
ภารโรง คนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง คนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง