องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
 
   นางสาวจริญญา ครูพิพรม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ์  นางสายทอง   บุญแจ่ม
 
จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
     

นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นางสาวพัชริน อรัญถิตย์
นางปพิชญา    มีทองเเสน
  นางสาวสมฤทัย   พลประจักษ์
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
     นายชิษณุ    ด่านขุนทด นายสมนึก  แสงการ  นางบุญรอด   ศิริวิ
  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ) พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
นายศุภรัตน์  เค้าเเคน นายธีระพงษ์   สีพาชัย นายวัชระ  พาโนมัย 
ภารโรง พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
   
 นายสุขสันต์  โพธิ์สาระเเสง
   
พนักงานจ้างเหมาบริการ