องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
 
   นางสาวจริญญา ครูพิพรม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ์  นางสายทอง   บุญแจ่ม
นางสาวนภัสนันท์  จันทะดี 
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
   
นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์ จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
     
นางสาวพัชริน อรัญถิตย์
นางปพิชญา    มีทองเเสน
  นางสาวสมฤทัย   พลประจักษ์
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
     นายชิษณุ    ด่านขุนทด นายศุภรัตน์  เค้าเเคน นายสมนึก  แสงการ 
  พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ)
 
นางบุญรอด   ศิริวิ นายวัชระ  พาโนมัย  นายสุขสันต์  โพธิ์สาระเเสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
  นายอุทัย มะโฮง  
 
  พนักงานจ้างเหมาบริการ