องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

งานบริหารงานสาธารณสุข


   
 
  นายปริญญา   สาทา
 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
     
  นางสาวชลธิชา  อันหนองกุง  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 
 
 
 นายประกาศ   ดวงสีชัย

นายทรงฤทธิ์    สังขะธรรม
 คนงานประจำรถขยะ    คนงานประจำรถขยะ
 
   
นายเกษม   คำสีโห   นายวิชัย    บุญหาญ
 คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ