องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม

   
  นางสาวปูริดา  ภูจำเนียร  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
   นางใบเงิน   ศรีชัยปลัด  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน