องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัวได้รับการแบ่งแยกการปกครอง ออกมาจาก ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ในปี พ.ศ.2496 เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าตำบลหนองบัวเพราะสภาพทั่วไปของพื้นที่โดยรวม บ้านหนองบัว อยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านต่างๆทั้ง 12 หมู่บ้านเลยได้ตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลหนองบัว ตามชื่อหมู่บ้านดังกล่าว เเต่ก่อนตำบลหนองบัวมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้


หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่าม  (ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน)

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว  (ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน)

หมู่ที่ 3 บ้านหนองเดิ่น (ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน)

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าบัวบาน (ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน)

หมู่ที่ 5 บ้านดอนโพธิ์(ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน)

หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ

หมู่ที่ 7 บ้านกอก

หมู่ที่ 8 บ้านคุยเชือก

หมู่ที่ 9 บ้านคุยแพง

หมู่ที่ 10 บ้านโนนเมืองน้อย

หมู่ที่ 11 บ้านโนนหินแห่

หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ นายพรมมี เดชพลมาตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านกอก นายพุฒ กันยาเถื่อน เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านคุยเชือก นายทัต ดีพลภักดิ์ กำนัน

หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง นายสอน ศรีวันหลอด เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย นายหนู อาจมุงคุณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านโนนหินแห่ นายสวน ดวงขุนลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาเข็ง นายผอง สร้อยอั้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

และมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมในการพัฒนาตำบลอีกแรงหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นายโห สีทอนสุด บ้านหนองผือ

2. นายสุรินทร์ หาญกล้า บ้านกอก

3. นายเวิน พลช่วย บ้านคุยเชือก

4. นายเกตุ สอนอำ บ้านคุยแพง

5. นายสาลี ฮงสี บ้านโนนเมืองน้อย

6. นายแดง ศรีบุตรโครต บ้านโนนหินแห่

7. นายสุข ส่วยลี บ้านหนองปลาเข็ง