องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
  นางพนิตนันท์  บุตรภักดี  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นางสาววงค์ตะวัน  พูลเทกอง


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวสุกาญจน์ หงษ์อ่อน

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

 
 
 
นางสาวชนิดา   คำจวนจันทร์   นางสาววานิสา  สะตะ นางราตรี     อยู่ภักดี
ครู
ครู
ครู
 


นางทองทิพย์   แก้วแก่นขัน
นางทรัพย์     สีนอเพีย
ครู
ครู
นางชฎาพร    แหวนเงิน  นางสาวญฎากร  เหล่าวงศ์ษา -ว่าง-
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)

 
 
นางลัดดาวัลย์   แสนมานิตย์ นางไปรยาพร   โตดีชัย
นางสาวปิยธิดา   กัลยารัตน์
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)