องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจเมืองเกษตรปลอดภัย  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

การศึกษาก้าวไกล 

บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล