องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

งานสวัสดิการสังคม

   
  นางสาวปูริดา  ภูจำเนียร  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
     
   นางใบเงิน   ศรีชัยปลัด  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน