องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ประวัติการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประวัติการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  มีพื้นที่ 29.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,216 ไร่ ระยะห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 60 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ โกสุมพิสัย 40กิโลเมตร

 


ที่ตั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย  ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ทิศเหนือ   ติดกับตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้       ติดกับตำบลโพนงาม  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลยางท่าแจ้ง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก     ติดกับตำบลโพนงาม  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แบ่งเขตการปกครองดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ
 
หมู่ที่ 2 บ้านกอก
 
หมู่ที่ 3 บ้านคุยเชือก
 
หมู่ที่ 4 บ้านคุยแพง
 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย
 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหินแห่
 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาเข็ง
 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาเข็ง
 
หมู่ที่ 9 บ้านคุยเชือก
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ